Personal Message
  1.  
Description
*tracker


o1. # : ongoing : jieun
O2. paris in the rain : ongoing : jaewook
o3. guard (my heart) : ongoing : jongin
o4. captive prince : ongoing : jinyoung
o5. marriage 1o1 : ongoing : yeonjun
o6. forgot title : ongoing : jungwoo
o7. colour me : ongoing : yuri
o8. greek au : ongoing : soojin
o9. helping hand : ongoing : chan
1o. sugar baby! : ongoing : mark
11. thread name : starter   : eunwoo
12. In pms           : starter : jaehyun
13. Fetch, fish!     : Starter : wonpil
14. thread name : pms : mingi
15. thread name : pms : seungmin
16. thread name : waiting : naeun
17. thread name : pms : ten
18. thread name : pms : taeyong
19. sister! On knees : starter : chai
20. hands on me : need to reply : yuta
21. thread name : status
*WAITING list


o1. name : status
O2. name : status
o3. name : status
o4. name : status
o5. name : status
o6. name : status
o7. name : status