About Me

muses: seola (kim hyunjung), imada mio, araki yuko, sayuri matsumura, shintaro yuya.